OPStuki2016 Facebookissa

Koordinaattorina:
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu


Fördjupade färdigheter i bedömning som en del av lärarens yrkesliv - Närstudietillfällen 1-3

1. Närstudietillfälle

2. Närstudietillfälle

3. Närstudietillfälle

 

Välkommen med att diskutera bedömning av lärande, inhämta ny kunskap och dela med dig av god praxis!

I samarbete med Regionförvaltningsverken ordnar Övningsskolnätverket under 2018–2019 en fortbildning för personal inom den grundläggande utbildningen kring bedömning av lärande. Fortbildningen består av tre närstudiedagar som ordnas hösten 2018, våren 2019 och hösten 2019.

Fortbildningen stöder färdigheterna i bedömning bland personal inom den grundläggande fortbildningen och stärker bedömningskunnande regionalt och ökar jämlikheten i skolorna

Enligt utvärderingar och publikationer finns det brister i elevernas likabehandling och jämlikhet när det gäller bedömning av elevernas lärande. Därför behöver vi öka bedömningskunnandet utgående från intentionerna i kapitel 6 i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. I skolorna behövs ett mångsidigt och omfattande bedömningskunnande.

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och deltagandet är avgiftsfritt. Övriga samarbetspartners är Regionförvaltningsverken, Utbildningsstyrelsen, NCU och universitetens lärarutbildningar.

Deltagarna – till vem riktar sig utbildningen?

Fortbildningen är avsedd för personal inom den grundläggande utbildningen, såsom skol- och bildningsdirektörer, rektorer, lärare och LP-koordinatorer som ansvarar för uppgifter och frågor rörande bedömning av lärande inom den grundläggande utbildningen. Önskvärt är att det är kommunens eller skolans ansvariga LP-arbetsteam som deltar. Avsikten är att samma arbetsteam deltar i alla tre närstudietillfällen och utför uppgifter i anslutning till fortbildningen. I fortbildningen ingår studieuppgifter. Studieuppgifternas teman väljs enligt kommunens eller skolans behov.

Till fortbildningen antas 100 deltagare.

Anmälan

Till den svenskspråkiga fortbildningen som ordnas i Vasa 4.12 bör du anmäla dig senast 15.11.2018 via nedanstående länk:
Anmälan till fördjupade färdigheter i bedömning i Vasa 4.12.
Kontaktperson för anmälningar: Ann-Sofi Loo, tfn 0295 018 810, ann-sofi.loo(a)avi.fi

Närstudietillfällen 1–3:

1. Vad är bedömning? – Inledning och repetition(hösten 2018)

 • Ort: Vasa
 • Tid: 4.12.2018
 • Adress: Academill, Strandgatan 2–4, 65100 Vasa

2. Metoder och material för bedömning – Utforska och utveckla(våren 2019)

 • Ort: Vasa
 • Tid: 7.3.2019
 • Adress: Academill, Strandgatan 2–4, 65100 Vasa

3. Vi utvecklar bedömningen – Att utveckla, bedöma och leda(hösten 2019)

 • Ort: Vasa
 • Tid: 12.9.2019
 • Adress: Academill, Strandgatan 2–4, 65100 Vasa

Regionförvaltningsverken bjuder deltagarna på morgonkaffe kl. 8.30 - 9.00. Deltagarna står själva för lunch- och resekostnader. Fortbildningen inleds kl. 9.00 och avslutas kl. 15.00.

Fortbildningens mål:

 1. Dela forskningsbaserad kunskap om bedömning och fördjupa deltagarnas färdigheter mångsidigt enligt läroplanens intentioner, både inom arbetsgemenskapen och individuellt.
 2. Erbjuda kvalitativ fortbildning, svara på utmaningar gällande ojämlikheter inom utbildningen och sträva efter att bidra till att höja deltagarnas och elevernas kunnande i Finland.
 3. Utveckla regionalt nätverkande mellan olika regionala aktörer.
 4. Involvera deltagarna i förändringar inom bedömning av lärande enligt läroplanens normer och i förändringar rörande bedömningskultur och -tänkande.
 5. Ge deltagarna möjlighet att bekanta sig med och fördjupa sig i olika former, metoder och material för bedömning av lärande (jfr till exempel självvärdering och kamratrespons).
 6. Utveckla olika formativa angreppssätt, fördjupa färdigheter och metoder för bedömning av lärprocessen och betrakta/granska lärandet som en del av bedömningen.
 7. Planera hur man ger stödjande, sporrande och handledande respons till eleven och vårdnadshavaren vid etappmålen för att stöda elevens lärande.
 8. Fördjupa kunnandet i kriteriebaserad bedömning och ge verktyg för tillämpning i olika läroämnen och i slutbedömningen.
 9. Begrunda bedömning av lärande, arbete och uppförande.
 10. Utveckla bedömning av mångvetenskapliga lärområden som en del av läroämnets bedömning.
 11. Bedöma hur väl uppställda mål uppnåtts (K 1–7).
 12. Granska skolans bedömningsförfarande, lärarens självvärdering och bedömning av lärandet.

Fortbildningens innehåll 1–3:

I I Vad är bedömning? – Inledning och repetition(hösten 2018)

 • Presentation av fortbildningens mål, innehåll och utvecklingsuppdrag.
 • Nuläget kring bedömning utgående från forskning, rapporter, litteratur och sakkunnigutlåtanden.
 • Aktuell information om bedömningen idag.
 • Översikt av bedömningen i grundskolorna under hösten 2018.
 • Fördjupning i de förändringar som gäller bedömning (kapitel sex) i grundskolans läroplan angående normer, begrepp och bedömningskultur.
 • Fokus på bedömning under studierna: respons, självvärdering, kamratrespons, formativ och summativ bedömning.
 • Genomgång av centrala frågor om bedömning: läraren som sakkunnig inom bedömning.
 • Deltagarnas tankar om och kring bedömning utvecklas genom att observera hurudana bedömare vi är.
 • Reflektion kring betydelsen av bedömningen som en dialog och betydelsen av målmedvetenhet under en process.
 • Jämförelse av bedömning i lägre och högre årskurser.
 • Inledning av den studieuppgift som ingår i fortbildningen: team, tema, form och tidsplan.

II Metoder och material för bedömning – Utforska och utveckla(våren 2019)

 • Aktuell information om bedömning.
 • Överblickar med hjälp av en årsklocka vad som är aktuellt inom bedömning i årskurserna 1–9 under våren 2019.
 • Bekantar oss med bedömningsmetoder och -material.
 • Undersöker självvärdering och kamratrespons utgående från case samt fördjupning i bedömning i övergångsskeden.
 • Formar en gemensam förståelse och uppfattning om användningen av en kriteriebaserad bedömning i olika läroämnen i grundskolan.
 • Bedömning av arbete inom olika läroämnen.
 • Bedömning av läroämnen
 • Slutbedömning i grundskolan
 • Presentation av deltagarnas studieuppgifter i anslutning till fortbildningen och utvärdering av behovet inför hösten 2019.

III Vi utvecklar bedömningen – Att utveckla, bedöma och leda(hösten 2019)

 • Reflekterar över fortbildningens innehåll
 • Genomgång av mål och innehåll för modul tre.
 • Aktuell information om bedömningen.
 • Presentation av deltagarnas studieuppgifter i anslutning till fortbildningen.
 • Överblickar med hjälp av en årsklocka vad som är aktuellt för rektor, lärare och eleverna i anknytning till bedömning under hösten 2019
 • Planerar hur vårdnadshavarna erhåller information om bedömningen
 • Studerar bedömning i läroplanen, strategier, läsårsplaner och i skolans vardag.
 • Reflekterar över betydelsen av pedagogiskt ledarskap.
 • Granskar och utvärderar hur förändringar i skolans bedömningskultur förverkligats under utbildningen.
 • Diskuterar bedömningens framtid.
 • Skapar en uppfattning om hur en fortgående fördjupning av bedömning förverkligas regionalt och i olika nätverk efter avslutad fortbildning.
 • Kursutvärdering och intyg över deltagande i fortbildningen.

Utbildare:

 • Elisabet Backlund-Kärjenmäki och Annika Lassus, fornamn.efternam(a)abo.fi

Information:

Det nationella övningsskolnätverket informerar om fortbildningen och samlar materialet på eNorssis hemsida www.enorssi.fi. Fortbildningens websida är www.ops2016.fi. På Facebook hittar man information med sökordet LP stöd 2016 – en välmående skola eller på finska OPS2016..

Tilläggsinformation:

Koordinator Ulla Ilomäki-Keisala Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu,
ulla.ilomaki-keisala(a)helsinki.fi, +358 40 189 8959
Överinspektör för bildningsväsendet Ann-Sofi Loo, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Svenska enheten för bildningsväsendet, ann-sofi.loo(a)avi.fi, 0295 018 810

Välkommen!

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet svenskaenheten@avi.fi Personalens kontaktuppgifter http://www.avi.fi/svenskaenheten www.facebook.com/svenskaenheten


 


 

TUTUSTU MYÖS
 
 

Suomen harjoittelukoulujen verkosto
 
          Sivut laatinut: Ari Myllyviita